உல்லாச வாழ்க்கைக்கு தடையாக இருந்த குழந்தையை கள்ள காதலனோடு சேர்ந்து தாய் செய்த வெறிச்செயல்

Share On Viber Share On Whatsapp

உல்லாச வாழ்க்கைக்கு தடையாக இருந்த குழந்தையை கள்ள காதலனோடு சேர்ந்து தாய் செய்த வெறிச்செயல் – இவளுக்கு தக்க தண்டனை கிடைக்கும்வரை அதிகமாக ஷேர் செய்யுங்கள். இவளுக்கு தக்க தண்டனை கிடைக்கும் அதிகமாக ஷேர் செய்யுங்கள்.

Recent posts